Regulamin
w formacie PDF
pobierz
PDF

Regulamin serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

§ 1. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFINsp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra).

 2. Zasoby - bazy danych składające się z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, wzorów druków, przepisów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww.materiałami, tworzące płatne serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowo-księgowej i prawa pracy:

  1. serwis Podatkowo-Księgowy, udostępniony pod adresem gofin.pl,

  2. serwis Głównego Księgowego, udostępniony pod adresem sgk.gofin.pl,

  3. serwis Czasopisma Księgowych, udostępniony pod adresem czasopismaksiegowych.pl,

  4. serwis Gazeta Podatkowa on-line, udostępniony pod adresem gazetapodatkowa.pl.

 3. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.gofin.pl umożliwiający składanie elektronicznych zamówień na dostawę towaru zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego sklep.gofin.pl.

 4. Usługi elektroniczne - udostępniane drogą elektroniczną usługi w postaci dostępu do cyfrowych zasobów danych, w tym archiwa artykułów i serwisów internetowych.

 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów lub sklepu internetowego.

 6. Abonent - użytkownik który wykupił abonament na dostęp lub uzyskał go w ramach organizowanych promocji.

 7. Abonament - uprawnienie abonenta do korzystania z zasobów; abonament zawiera informacje o:

  1. zakresie zasobów - które serwisy wchodzą w skład zakupionych zasobów,

  2. ilości - liczbie zakupionych dostępów,

  3. okresie ważności - w jakim czasie obowiązuje wykupiony abonament.

 8. Dostęp - usługa udostępniania zasobów zgodnie z uprawnieniami określonymi w danym abonamencie.

 9. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację użytkownika oraz przysługującego mu abonamentu do zasobów.

 10. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa użytkownika) i hasło. Hasło jednorazowe nadawane jest przez Usługodawcę po zakupie abonamentu. Hasło własne ustalane jest indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego logowania hasłem jednorazowym.

 11. Obszar funkcjonalny KONTA Gofin - stanowi dodatkową funkcjonalność dostępną po zalogowaniu się do zasobów i\lub sklepu internetowego przy użyciu KONTA Gofin. Zakres dostępu do obszaru funkcjonalnego KONTA Gofin, zależy od zakupionego abonamentu.

 12. KONTO Gofin - obszar funkcjonalny udostępniany użytkownikowi zgodnie z niniejszym Regulaminem, po zalogowaniu do zasobów lub sklepu internetowego przy użyciu danych identyfikacyjnych.

 13. Konto główne - konto tworzone przez usługodawcę w celu nadania uprawnień abonentowi do korzystania z zakupionych zasobów.

 14. Subkonto - konto(a) tworzone przez abonenta posiadającego dostęp do konta głównego w celu optymalnego rozdysponowania dostępnych uprawnień na subkonto(a).

 15. Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas użytkowania zasobów, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z zasobów.

 16. Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz prawa i obowiązki użytkownika i usługodawcy.

 2. Zawartość zasobów opisana jest szczegółowo w ofercie sklepu internetowego.

 3. Ceny abonamentu podawane są w ofercie sklepu internetowego oraz innych drukowanych ofertach reklamowych.

 4. Inne promocyjne formy uzyskania dostępu publikowane są w ofercie usługodawcy w formie:

  1. elektronicznej - na łamach sklepu internetowego oraz w postaci informacji e-mailowych,

  2. drukowanej - w postaci reklam na łamach produktów ukazujących się w wersji drukowanej oraz w postaci ulotek reklamowych rozsyłanych pocztą tradycyjną.

§ 3. KONTO Gofin

 1. Każdy użytkownik może założyć indywidualne KONTO Gofin.

 2. Założenie KONTA Gofin jest bezpłatne.

 3. Założenie KONTA Gofin jest wymagane w przypadku:
  1. wykupienia abonamentu do płatnych Serwisów Gofinu,

  2. korzystania z serwisów Gofinu w ramach wykupionej prenumeraty,

  3. składania zamówienia internetowego w sklep.gofin.pl (z wyłączeniem wybranych produktów),

  4. korzystania z obszaru funkcjonalnego KONTA Gofin.

 4. Do założenia KONTA Gofin wymagany jest adres e-mail, który może służyć jako login do KONTA Gofin.

 5. Na ten sam adres e-mail można założyć nie więcej niż jedno KONTO Gofin.

 6. Użytkownik musi posiadać dostęp do skrzynki pocztowej wskazanego jako login adresu e-mail, ponieważ dokończenie procedury zakładania KONTA Gofin wymaga odebrania wiadomości mailowej.

 7. Zakładając KONTO Gofin Użytkownik ustala własne indywidualnie hasło. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę.

 8. Dane identyfikacyjne muszą być objęte ochroną przez użytkownika i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

 9. Zmiana hasła przez użytkownika jest konieczna w przypadku pierwszego logowania hasłami jednorazowymi lub gdy zachodzi obawa o wykorzystanie hasła przez osoby nieuprawnione.

 10. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż dane identyfikacyjne użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez użytkownika danych identyfikacyjnych.

 11. Użytkownik po założeniu KONTA Gofin może w dowolnym momencie zalogować się i dokonać zmian danych identyfikacyjnych.

 12. Założenie KONTA Gofin pozwala na korzystanie z zasobów w ramach zakupionego abonamentu, sklepu internetowego oraz innych usług udostępnionych przez Usługodawcę.

 13. Założenie KONTA Gofin, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. Po wpisaniu danych identyfikacyjnych użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem założenia KONTA Gofin.

 14. Zakładając KONTO Gofin, użytkownik wypełnia dedykowany do tego celu formularz dostępny pod adresem: logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta.

 15. Założenie KONTA Gofin, jest potwierdzane wiadomością wysyłaną na adres e-mail, podany na etapie zakładania konta.

 16. Wypełniając formularz zakładania KONTA Gofin, użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

 17. Użytkownik zakładając KONTO Gofin, wyraża zgodę na otrzymywanie niezbędnej korespondencji, informacji i potwierdzeń na podany adres e-mail związanej z zakończeniem procedury zakładania oraz wysyłania stosownych powiadomień z zakresu funkcjonowania KONTA Gofin. Korespondencja nie będzie zawierała informacji handlowych niezwiązanych z przedmiotem zawartej umowy sprzedaży, o ile wcześniej użytkownik podanego adresu e-mail takiej zgody nie wyraził.

 18. W celu zadeklarowania chęci usunięcia KONTA Gofin przez Użytkownika, należy zalogować się do KONTA Gofin i skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem logowanie.gofin.pl/formularz-kontaktowy/usun-konto.

§ 4. Zasady korzystania z zasobów

 1. Zasoby dostępne są przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.

 2. Dostęp uzyskuje się poprzez:

  1. zakup abonamentu,

  2. dostęp bezpłatny w ramach zakupu prenumeraty produktów Wydawnictwa w wersji papierowej,

  3. w ramach promocji organizowanych przez usługodawcę. 

 3. Zamówienia abonamentu na dostęp można dokonać:

  1. za pomocą sklepu internetowego usługodawcy, dostępnego pod adresem sklep.gofin.pl,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy prenumerata@gofin.pl,

  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając zamówienie na adres usługodawcy podany w § 1 pkt 1,

  4. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00,

  5. faksem pod numerem 95 720 85 60,

  6. w siedzibie usługodawcy.

 4. Szczegółowy opis uzyskania danych identyfikacyjnych znajduje się na stronie logowanie.gofin.pl.

 5. Aby skorzystać z zasobów, należy przejść do panelu administracyjnego dostępnego pod adresem logowanie.gofin.pl i przeprowadzić proces logowania.

 6. Abonent może korzystać z zasobów tylko w okresie ważności abonamentu oraz w dodatkowych wyznaczonych przez usługodawcę nieodpłatnych okresach promocyjnych. Po zakończeniu okresu ważności abonamentu, abonent traci dostęp do treści płatnych wchodzących w skład zasobów.

 7. W jednym czasie, udzielany jest jeden dostęp do zasobów zalogowanego konta głównego lub subkonta.

 8. Abonent posiada możliwość przeniesienia dostępów z konta głównego na subkonta w ramach dostępnych zasobów i ich ilości na koncie głównym.

 9. Abonent jest informowany stosownym komunikatem o wykorzystaniu danych identyfikacyjnych w przypadku jednoczesnego korzystania z tego samego konta głównego lub subkonta w jednym czasie.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie serwisów płatnych wymienionych w § 1 pkt 2, po spełnieniu przez abonenta następujących wymagań:

  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows,

  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,

  • podłączenie do sieci internet,

  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,

  • przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Flash Player,

  • przeglądarka internetowa:

   • Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej,

   • Opera w wersji 38 lub wyższej,

   • Firefox w wersji 47 lub wyższej,

   • Chrome w wersji 52 lub wyższej,

   • Edge w wersji 20 lub wyższej

   z włączoną obsługą plików cookies (ciasteczek) dla wszystkich domen internetowych*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w zasobach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 6. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Majątkowe prawa autorskie do zasobów należą do usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.).

 2. Uzyskanie dostępu nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z zasobów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Żadna część, jak i całość zasobów, do którego usługobiorca uzyskał dostęp, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie utworów w całości (też przez udostępnianie haseł umożliwiających dostęp) lub w części, bez pisemnej zgody usługodawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§ 7. Audiowizualne usługi medialne na żądanie

 1. Usługodawca w ramach Portalu P-K udostępnia audiowizualne usługi medialne na żądanie w postaci "Wideopomocników Ekspertów Gofinu".

 2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) usługodawca informuje, że do realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas pierwszego logowania oraz adres IP urządzenia lub sieci użytkownika.

 2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 3. Zasoby wymienione w § 1 pkt 2 wykorzystują technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas użytkowania zasobów. Pliki cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas "życia", tj. czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi, świadczonej drogą elektroniczną. Pliki cookies zamieszczane są również przez podmioty współpracujące z usługodawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Zasoby wymienione w § 1 pkt 2 zamieszczają na urządzeniu użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której użytkownik korzysta z zasobów jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez zasoby zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).

 4. Zasoby wymienione w § 1 pkt 2 korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 5. Zasoby określone w §1 pkt 2 uczestniczą w badaniu Gemius poprzez umieszczenie fragmentu kodu w materiałach tj: kod witryny, materiałach video i kampaniach reklamowych. Kod Gemius umieszczany w ww. materiałach (tzw skrypt) działa w oparciu o technologię cookies („ciasteczka”) oraz inne technologie. Gemius wykorzystuje swoje badania do pomiaru i analizy sposobu, w jaki użytkownicy Internetu korzystają z treści Wydawców (witryn, aplikacji). Gemius nie identyfikuje i nie zmierza do identyfikacji pojedynczych użytkowników Internetu, którzy mieli styczność z materiałami określonego typu. Skrypty GEMIUS mogą zbierać informacje na temat wyświetlonych treści (np. konkretnej kampanii reklamowej), miejsc wyświetlania treści (np. na jakich stronach lub w jakich aplikacjach był wyświetlony materiał), a także mogą gromadzić ogólne dane o urządzeniach, na których treści zostały wyświetlone (np. tablet lub smartphone, identyfikator, adres IP, system operacyjny itp.). Podczas wizyty na stronach należących do naszych klientów, wyświetlamy także ankiety użytkownikom Internetu. Ankiety te wymagają podania dodatkowych informacji np. społeczno-demograficznych. Uczestnictwo w ankietach jest zawsze dobrowolne i użytkownicy mogą wybrać czy chcą przekazać dane. Strony trzecie mogą otrzymać od Gemius dane jeśli ich ujawnienia wymaga prawo lub jeśli jest to niezbędne lub pożądane w celu wykonania lub ochrony naszych praw lub w celu podjęcia działań związanych z potencjalnymi nielegalnymi działaniami. Dane przechowywane są tak długo, jak są one potrzebne do celów badań i analiz oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli badanie, do celów którego użyto danych, dobiegnie końca, dane osobowe będą usunięte i poddane anonimizacji.

§ 9. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie zasobów spowodowane:

  • działaniem sił wyższych,

  • awarią powstałą z winy użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym użytkownika,

  • jakością łącza (połączenia) użytkownika z siecią internet,

  • awariami urządzeń dostawców internetu użytkownika.

 2. Zasoby nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży usługi elektronicznej zawartej na odległość przez abonenta będącego konsumentem

 1. W przypadku zakupu usług elektronicznych konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu, na adres usługodawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem: prenumerata@gofin.pl; skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez abonenta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a abonent będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia abonenta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usługodawca obowiązany jest zwrócić abonentowi cenę towaru, o ile została wcześniej zapłacona.

 6. Abonent będący konsumentem, rozpoczynając korzystanie z usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683). Po wystąpieniu tych zdarzeń abonent traci prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Rozpoczęcie korzystania z usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego regulaminu podczas pierwszego logowania (przy użyciu danych identyfikacyjnych).

§ 11. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usługi dostępu należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:

  1. przez internet za pomocą formularza reklamacyjnego,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: prenumerata@gofin.pl,

  3. telefonicznie pod numerem: 95 720 85 40 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00),

  4. faksem na numer: 95 720 85 60,

  5. pisemnie na adres usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer identyfikacyjny abonenta, treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.

 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie abonentowi informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 12. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem logowanie.gofin.pl/regulamin.

Załącznik nr 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór

Adresat:
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
sklep.gofin.pl, faks: 95/720 85 60,
e-mail: prenumerata@gofin.pl, telefon: 95/ 720 85 40.

Informuję o odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

.

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

.

umowy o świadczenie następującej usługi(*)

.

Data FAKTURY:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić
Regulamin
w formacie PDF
pobierz
PDF